ଶିବ ଅ୍ଷ୍ଟୋତର ଶତ ନାମ

ଉଇକିପାଠାଗାର ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଶିବ ଅଷ୍ଟୋତର ଶତ ନାମ

୧। ଓଁ ଭୋଲେନାଥ ନମଃ

୨। ଓଁ କ୍ୟେଲାଶ ପତି ନମଃ

୩। ଓଁ ଭୂତନାଥ ନମଃ

୪। ଓଁ ନଣ୍ଦରାକ ନମଃ

୫।ଓଁ ନଣ୍ଦୀ କୀ ସବାରୀ ନମଃ

6।ଓଁ ଜ‌୍ୟତିଲିଂଗ ନମଃ

7।ଓଁ ମହାକାଳ ନମଃ

8।ଓଁ ରୁଦ୍ରନାଥ ନମଃ

9।ଓଁ ଭୀମଶଂକର ନମଃ

10।ଓଁ ନଟରାଜ ନମଃ

11।ଓଁ ପ୍ରେଲୟନ୍କାର ନମଃ

୧୨।ଓଁ ଚନ୍ଦରମୋଲୀ ନମଃ

୧୩।ଓଁ ଡମ୍ଋଧାରୀ ନମଃ

୧୪।ଓଁ ଚନ୍ଦରଧାରୀ ନମଃ

୧୫।ଓଁ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ନମଃ

୧୬।ଓଁ ଭୀମେଶ୍ୁର ନମଃ

୧୭।ଓଁ ବିଷଧାରୀ ନମଃ

୧୮।ଓଁ ବ୍ମ୍ଭୋଲେ ନମଃ

୧୯ ୨୦