ପୃଷ୍ଠା:ଅଭିନବ ବୀଜଗାଣିତିକ ବିଧି ବିଜ୍ଞାନ.pdf/୧୨

ଉଇକିପାଠାଗାର‌ରୁ
Jump to navigation Jump to search
ଏହି ପୃଷ୍ଠାଟି ବୈଧ ହୋଇସାରିଛି
(୧୩)

ଲ.ସା.ଗୁ/ଗସାଗୁ ପାଇଁ ନିୟମ


୨୭ ମିଶ୍ରରାଶି ଗୁଡିକ ପାଇଁ ରାଶିଗୁଡିକୁ ଏକଜାତୀୟ ଏକକରେ ପ୍ରକାଶ କରି ତାପରେ ଲ:ସା:ଗୁ/ଗ:ସା:ଗୁ ନିଆଯାଏ |


୨୮ ବୀଜଗାଣିତିକ ରାଶି (ପଲିନୋମିଆଲ୍) ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରତି ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ଘାତ ବିଶିସ୍ଟ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ମାନଙ୍କର ଗୁଣଫଳ ନେଲେ ଲ:ସା:ଗୁ ମିଳେ ଏବଂ ଉପରୋକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଘାତ ନେଲେ ଗ:ସା:ଗୁ ମିଳିଥାଏ |

୨୯ ଲ:ସା:ଗୁ

କ) ଦତ୍ତ ପଦଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଗୁଣନୀୟକରେ ବିଶ୍ଲେସଣ କର |


ଖ) ଦତ୍ତ ରାଶିଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଣନୀୟକର ସର୍ବାଧିକ ଘାତ ନେଇ, ସେଗୁଡିକର ଗୁଣଫଳ ନିର୍ଣୟ କର |

ଗ) ଏହି ଗୁଣଫଳ ଦତ୍ତ ରାଶିମାନଙ୍କର ଲ:ସା:ଗୁ ଅଟେ |